VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Kontaktní údaje prodávajícího:

Název: SPORTLOV s.r.o.
Sídlo: Masarykova 263/I,
38001 Dačice
IČ: 28071620

DIČ:CZ28071620

Zbrojní licence: CG001073
Zapsaná: MěÚ Dačice
Email: info@vojtechmarek.cz
Seznam provozoven: Masarykova 263/I
tel. 383136302

Informace:

Informace o zboží a ceně uváděné
prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou
prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě
nákladů na doručení zboží.
Informace o přijímaných
způsobech platby : přijímáme platbu převodem na účet a platbu kartou. Prodávající nepožaduje žádné
poplatky v závislosti na způsobu platby.Podle zákona o evidenci
tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně
online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48
hodin.
Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím
nabídky.
Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než
písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného
obsahu smlouvy, nemá právní účinky.
Převzetí nevyžádaného
plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Doručení objednaného zboží:

Prodávající dodá zboží
kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení
objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k
dodání. Je-li u zboží uvedeno "skladem", prodávající zboží
odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen
zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si
zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.
Doklady ke
zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle
prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději
do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.
Požádá-li o
to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém
rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a
jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.
Cena (aktuální ceny uvedeny přímo v košíku)

a způsob doručení je :  osobně na prodejně,e-mailem,poštou

Nepřevezme-li kupující zboží v

dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen
prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den
prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč.
Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně
e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro
převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění
a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti
na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce
oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

Zrušení objednávky a odstoupení
od smlouvy:

Kupující může odstoupit od
smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a to bez ohledu na způsob
převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena
k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s
povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
Kupující je
oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním
zboží.
Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle
nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod,
pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné
v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního
dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení
zboží.
Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku
plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho
dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným
způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li
prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik
možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.
Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu
zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno
prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním
obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady
vrácení zboží nese kupující.
Je-li vrácené zboží
poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající
oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení
hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
Výjimky:
Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání
digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u
smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že
ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího
před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na
dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž
cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli
prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání
spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které
podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno
s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických
důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových
nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující
jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných
periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití
volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv
uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona
upravujícího veřejné dražby.

Práva a povinnosti z vadného
plnění:

Pokud má převzaté zboží
nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané
vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není
kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo
jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním
parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající
odpovídá.
Kupující může u prodávajícího uplatnit
nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku
nárok na bezplatné odstranění vady nebo na
přiměřenou slevu z ceny
; není-li to povaze vady neúměrné
(zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze
uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad
nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada
pouze této součásti.
Není-li oprava nebo výměna zboží
možná, na základě odstoupení od smlouvy může
kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
Během
šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada
zboží existovala již při převzetí zboží.
Prodávající
není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že
kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám
způsobil.
U prodávaného použitého zboží prodávající
neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání
nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu
prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena
sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto
případech právo na přiměřenou slevu.

Platnost voucheru a prodloužení platnosti voucheru:

Voucher má platnost uvedenou přímo na něm. Od šesti měsícu do jednoho roku. Po uplynutí platnosti je voucher bez náhrady neplatný .

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu či zrušení termínů střeleb. V případě změny či zrušení termínu nemá zákazník nárok na refundaci voucheru.

V případě zrušení termínu střeleb ze strany provozovatele , se zákazníkovi bezplatně prodlužuje platnost voucheru o 12 měsíců. 

Mužete požádat o prodloužení platnosti voucheru. O prodloužení platnosti voucheru je třeba zažádat na https://www.vojtechmarek.cz/prodlouzeni-platnosti-voucheru/  a to nejpozději 5 dnu před uplynutím doby platnosti voucheru. Pokud klient nevyčerpá voucher ani v prodlouženém období, kupon propadá. Prodloužení voucheru je zpoplatněno určitou částkou,dle zvolené délky prodloužení . Poskytovatel nemusí žádosti o prodloužení vyhovět. V případě, že provozovatel nevyhoví žádosti o prodloužení voucheru, platbu neprodleně vrátí na účet /kartu plátce/. Prodloužení voucheru je možné nejdéle o 12 měsíců. Opakované prodloužení platnosti voucheru je možné maximálně jednou. Pro prodloužení voucheru klientů slevových serveru je podmínkou uplatnění poukazu, bez uplatnění není možné voucher prodloužit. Svou žádostí o prodloužení voucheru, dává klient výslovný souhlas s uplatněním voucheru. Po prodloužení platosti voucheru je klient povinen si neprodleně rezervovat nový termín.

Odesláním žádosti o prodloužení v systému prodeje, se bere objednávka za závaznou i v případě neprovedené následné platby.

Ráže zbraní jednotlivých balíčků jsou uvedeny na webových stránkách a jejich seznam každý účastník obdrží při příchodu na střelnici.

POZOR!

Z balíčků volných výběrů zbraní jsou vyjmuty zbraně těchto ráží :

  •  12,7 x 108 
  •  44 RM 
  •  454 Casull 
  •  500 S&W 
  •  308 
  •  8x57 JS     


Zákonná práva z
vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po
převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době
použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v
připojeném návodu.
V této lhůtě může kupující uplatnit
reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která
znamená podstatné porušení smlouvy
(bez ohledu na to,
jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
• odstranění
vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící
věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou
slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě
odstoupení od smlouvy.
Podstatné je takové porušení smlouvy,
o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy
věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu
neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
U vady, která
znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu
na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má
kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z
kupní ceny.
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě
opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro
odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně
tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z
kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
Prodávající
neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení
nebo nedodržení návodu k použití.

Všeobecné obchodní podmínky.

ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPORTLOV S.R.O.

BEZPEČNOSTNÍ SDĚLENÍ

Toto bezpečnostní sdělení představuje zvláštní obchodní podmínky ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ"), upravující specificky oblast bezpečnosti v případě smluv uzavřených mezi kupujícím (dále jen "účastník") a společností SPORTLOV s.r.o., IČ: 28071620, vedenou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. 15559, se sídlem Dačice - Dačice I, Masarykova 263, PSČ 38001 (dále jen "Společnost") na poskytnutí služeb, které zahrnují střelbu z palných zbraní.

Tyto podmínky současně představují varování před nebezpečím ve smyslu § 2896

OZ. 1. ZÁKLADNÍ ZÁSADY BEZPEČNÉHO NAKLÁDÁNÍ SE ZBRANĚMI

1.1 Účastník se zavazuje vždy dodržovat následující čtyři základní zásady bezpečného nakládání se zbraněmi:

(1) S palnou zbraní bude vždy zacházet jako s nabitou. Je obzvlášť zakázáno jakékoliv lehkomyslné zacházení se zbraní, i pokud by se účastník přesvědčil, že je vybitá.

(2) Hlaveň zbraně nikdy nesmí mířit mimo určený bezpečný prostor. Bezpečným prostorem je, neurčí-li instruktor výslovně jinak, zpravidla oblast terče a dopadové plochy v jeho bezprostředním okolí. Toto pravidlo je obzvlášť nutné dodržovat při zvedání a pokládání zbraně, jejím nabíjení, vybíjení či další manipulaci; hlaveň přitom nesmí mířit ani do stran, do stolu či ke stropu. Je naprosto zakázáno se se zbraní otáčet či vykonávat jakoukoliv činnost zahrnující míření hlavně mimo bezpečný prostor.

(3) Prst musí být vždy zcela mimo spoušť, dokud není učiněno rozhodnutí vystřelit. Prst musí být mimo oblast lučíku, nejlépe položen na rámu zbraně. Po výstřelu je nezbytné prst opět přesunout mimo lučík, ledaže má bezprostředně následovat další cílený výstřel.

(4) Před výstřelem je nutné znát cíl, co je v jeho okolí a za ním. Je obzvlášť důležité se přesvědčit, že například jiná osoba nevykročila před střeleckou linii, ať už náhodně nebo za účelem výměny terče.

1.2 V případě, že účastník zaregistruje porušení kterékoliv z výše uvedených zásad jakoukoliv osobou, zavazuje se okamžitě dát pokyn k ukončení střelby hlasitým sdělením "STOP" (v případě potřeby i opakovaným) a podrobným popisem tohoto porušení instruktorovi či jinému přítomnému zástupci společnosti.

1.3 Účastník bere na vědomí, že porušení kterékoliv z výše uvedených čtyř základních zásad může vést k okamžitému zamezení jakékoliv jeho manipulace s palnými zbraněmi, a to bez nároku na vrácení kupní ceny či jakékoliv její části.

1.4 Účastník bere na vědomí, že porušení kterékoliv z výše uvedených čtyř základních zásad může založit jeho občanskoprávní či trestněprávní odpovědnost za způsobený následek.

1.5 Účastník se dále zavazuje uposlechnout veškerých pokynů instruktora, jiných zástupců společnosti či provozovatele střelnice a postupovat v souladu se smlouvou, obecnými obchodními podmínkami a obecnými zásadami obezřetnosti.

1.6 V případě jakékoliv závady na zbrani či střelivu (porucha, zádržka, zaseknutí atd.) se účastník zavazuje tuto skutečnost okamžitě oznámit instruktorovi a se zbraní dále nijak nemanipulovat.

1.7 Účastník bere na vědomí, že na výkon činnosti dle smlouvy se mohou vztahovat specifické podmínky upravené v provozním řádu střelnice. Účastník se zavazuje s provozním řádem seznámit před vstupem do prostoru střeleb a tímto provozním řádem se řídit. 2. VAROVÁNÍ PŘED NEBEZPEČÍM 2.1 Účastník bere na vědomí, že osobní účast na činnosti zahrnující střelbu z palné zbraně s sebou vždy nese obecné nebezpečí smrti, poranění či vzniku jiné újmy, a to bez ohledu na míru snahy o zajištění bezpečnosti ze strany společnosti. Účastník prohlašuje, že se toto riziko rozhodl nést vědomě a ze své svobodné vůle.

2.2 Účastník bere na vědomí a zavazuje se předcházet specificky následujícím nebezpečím:

(a) Nebezpečí související s výstřelem mimo bezpečný prostor, a to včetně v důsledku střelby nad horní okraj dopadové plochy střeliště.

(b) Nebezpečí související s možností odražení střely.

(c) Nebezpečí související s rizikem selhání zbraně (exploze rámu apod.).

(d) Nebezpečí poškození sluchu související s hlukem a/nebo tlakovou vlnou výstřelu.

(e) Nebezpečí poškození zraku, zejména v souvislosti se zasažením oka vystřelenou nábojnicí či její částí, odraženou střelou, střepinou nebo její částí.

(f) Nebezpečí popálenin, zejména v souvislosti se zasažením vystřelenou horkou nábojnicí či s jejím zapadnutím za oblečení.

2.3 Účastník se zavazuje mít v prostoru střeliště vždy nasazenu ochranu sluchu způsobilou pro ochranu v případě střelby. Pokud by z jakéhokoliv důvodu ochranu neměl správně nasazenu, zavazuje se okamžitě dát pokyn k ukončení střelby hlasitým sdělením "STOP" (v případě potřeby i opakovaným). Účastník bere na vědomí, že společnost pro dosažení co nejvyšší míry ochrany sluchu doporučuje užití současně špuntů do uší a střeleckých sluchátek. Společnost účastníkovi na místě zpravidla poskytne pouze sluchátka.

2.4 Účastník se zavazuje mít v prostoru střeliště vždy nasazenu ochranu zraku způsobilou pro ochranu v případě střelby. Pokud by z jakéhokoliv důvodu ochranu neměl správně nasazenu, zavazuje se okamžitě dát pokyn k ukončení střelby hlasitým sdělením "STOP" (v případě potřeby i opakovaným). 2.5 Účastník se zavazuje obléci tak, aby přiměřeným způsobem (zejména s ohledem na své zvláštní zdravotně-dermatologické predispozice či své povolání) předešel nebezpečí zapadnutí žhavé nábojnice za oblečení a zejména za brýle (nemůže-li brýle nasadit natěsno, užije kšiltovku).

2.6 Účastník bere na vědomí, že pokud bude mít nasazeny brýle, sluchátka či špunty, bude společnost a její zástupci vycházet z předpokladu, že se jedná o prostředky způsobilé k ochraně v případě střelby.

2.7 Účastník bere na vědomí, že společnost doporučuje, aby měl sám sjednáno zvláštní pojištění, a to jak pro případ, že by byla jemu způsobena újma, tak i pro případ, že by způsobil újmu jiné osobě. Svým podpisem níže zvlášť stvrzuji, že jsem se s výše uvedeným podrobně seznámil, beru na vědomí varování před nebezpečím a nad rámec smlouvy a obecných obchodních podmínek se zavazuji dodržovat tyto zvláštní obchodní podmínky a zejména základní zásady zde uvedené.

Platné od 1. 12. 2017

SPORTLOV s.ro., Dačice