VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Kontaktní údaje prodávajícího:

Název: SPORTLOV s.r.o.
Sídlo: Masarykova 263/I,
38001 Dačice
IČ: 28071620

DIČ:CZ28071620

Zbrojní licence: CG001073
Zapsaná: MěÚ Dačice
Email: info@vojtechmarek.cz
Seznam provozoven: Masarykova 263/I
tel. 383136302

Informace:

Informace o zboží a ceně uváděné
prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou
prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě
nákladů na doručení zboží.
Informace o přijímaných
způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné
poplatky v závislosti na způsobu platby.Podle zákona o evidenci
tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně
online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48
hodin. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím
nabídky.
Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než
písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného
obsahu smlouvy, nemá právní účinky.
Převzetí nevyžádaného
plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Doručení objednaného zboží:

Prodávající dodá zboží
kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení
objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k
dodání. Je-li u zboží uvedeno "skladem", prodávající zboží
odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen
zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si
zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.
Doklady ke
zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle
prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději
do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.
Požádá-li o
to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém
rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a
jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.
Cena a
způsob doručení (informace ke
stažení zde)
Nepřevezme-li kupující zboží v
dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen
prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den
prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč.
Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně
e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro
převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění
a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti
na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce
oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

Zrušení objednávky a odstoupení
od smlouvy:

Kupující může odstoupit od
smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a to bez ohledu na způsob
převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena
k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s
povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
Kupující je
oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním
zboží.
Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle
nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod,
pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné
v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního
dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení
zboží.
Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku
plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho
dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným
způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li
prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik
možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.
Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu
zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno
prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním
obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady
vrácení zboží nese kupující.
Je-li vrácené zboží
poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající
oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení
hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
Výjimky:
Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání
digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u
smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že
ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího
před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na
dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž
cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli
prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání
spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které
podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno
s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických
důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových
nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující
jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných
periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití
volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv
uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona
upravujícího veřejné dražby.
Vzor/on-line formulář pro
odstoupení od smlouvy je dostupný
zde.

Práva a povinnosti z vadného
plnění:

Pokud má převzaté zboží
nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané
vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není
kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo
jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním
parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající
odpovídá.
Kupující může u prodávajícího uplatnit
nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku
nárok na bezplatné odstranění vady nebo na
přiměřenou slevu z ceny
; není-li to povaze vady neúměrné
(zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze
uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad
nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada
pouze této součásti.
Není-li oprava nebo výměna zboží
možná, na základě odstoupení od smlouvy může
kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
Během
šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada
zboží existovala již při převzetí zboží.
Prodávající
není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že
kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám
způsobil.
U prodávaného použitého zboží prodávající
neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání
nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu
prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena
sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto
případech právo na přiměřenou slevu.


Zákonná práva z
vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po
převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době
použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v
připojeném návodu.
V této lhůtě může kupující uplatnit
reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která
znamená podstatné porušení smlouvy
(bez ohledu na to,
jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
• odstranění
vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící
věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou
slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě
odstoupení od smlouvy.
Podstatné je takové porušení smlouvy,
o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy
věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu
neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
U vady, která
znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu
na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má
kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z
kupní ceny.
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě
opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro
odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně
tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z
kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
Prodávající
neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení
nebo nedodržení návodu k použití.

Všeobecné obchodní podmínky.

Platné od 1. 12. 2017

SPORTLOV s.ro., Dačice